Skriv inn den søkte frasen eller nøkkelordet:

Hyppig stilte spørsmål:


1. Hvor mye koster det å opprette et AS?

30.000 kr. ? startkapital (det kan være i form av eiendeler).
2.500 kr. ? registrering i Foretaksregisteret
ca. 10.000 - 15.000 kr. ? regnskapskostnader, protokoll fra stiftelsesmøte, protokoll fra styremøte, andre dokumenter som er nødvendig til å oprette et selskap (f. eks. anmodning om tildeling av D-nummer, åpningsbalanse, ID-kort i Bygg og Anlegg, Samordnet registermelding, osv.).

2. Hva slags elementer må en norsk faktura inneholde?

Fakturaen må inneholde:

1. Det er viktig at hver faktura skal inneholde et fakturanummer. Det må være synlig i den øvre delen av fakturaen og det er viktig at fakturaene er numerert i en rekkefølge, dvs. etter den tiende faktura kommer den ellevte, den tolvte, osv.

2. I hver faktura må det oppgis et organisasjonsnummer til selskapet som selger varer eller tjenester. Organisasjonsnummeret består av ni siffre. Hvert selskap som er registrert i Merverdiavgiftsregisteret skal ha tre bokstaver ? MVA ? etter organisasjonsnummeret sitt.

3. Fakturaen må inneholde en fakturadato. Dette er viktig siden den informerer hvilken regnskapsperiode det er, som gjelder for fakturaen.

4. Forfallsdato ? den er nødvendig til å regulere kontantstrømmen, det såkalte cash flow. Hver næringsdrivende bør sjekke innbetalingene fra sine kunder. Hvis en kunde ikke betaler i tide, kan en purring sendes.

5. Selgers kontaktinformasjon må være på fakturaen. Dette er viktig fordi kunden må vite hvem som utsteder fakturaen.

6. Fakturaen må inneholde kundens kontaktinformasjon. Kvittering i butikken trenger ikke å inneholde kundens navn, men fakturaen må oppgi kundens navn. Dette informerer om at det er begge parter i transaksjonen som står for overføringen av pengene for varer eller tjenester.

7. Selgers bankkontonummer ? som er nødvendig for at kunde kan innbetale penger for en vare eller en tjeneste. Dette kan skje på den måten at kontantinnbetalinger er godkjent i bedriften, men da må en kassebok være oprettet. Skatteetaten anbefaler at alle transaksjoner i bedriften skal være elektroniske fordi da er regnskapsdokumenter mer oversiktige.

8. Beskrivelse av en vare eller en tjeneste ? det er viktig at en utført tjeneste eller en solgt vare er beskrevet så detaljert som mulig.

I tillegg til alle de ovennevde elementene, må fakturabeløpet (dvs. prisen for tjenesten eller varen) være spesifisert på fakturaen. Hvis salget er inklusiv Merverdiavgift, Merverdiavgiftsbeløpet må stå på fakturaen separat.

Fakturaen kan inneholde andre opplysninger som ikke er obligatoriske, som f.eks kundenummer eller KID.

Kort sagt, er det viktig at fakturaene blir utstedt på en korrekt måte. I tilfelle skatteetaten foretar en kontroll, er fakturaer det første og viktigste kjennetegnet på at et firma er ærlig. Fakturaer som ikke er korrekte kan føre til mistanke om at bedriften forsøker å unngå å betale skatt eller driver sin virksomhet på en ulovlig måte.

3. Hva er forskjellen mellom DA og ANS?

ANS er et ansvarlig selskap med et solidarisk ansvar.

DA er et selskap med et delt ansvar.

Minst en deltaker har ubegrenset personlig ansvar for virksomhetens gjeld.

Prosenten av ansvaret er forskjellig:
DA ? delt ansvar, hver deltaker kan belastes opptil sin eienandel som er avtalt mellom eiere.
ANS ? solidarisk ansvar, alle deltakerne har et personlig ansvar for hele gjelden.

4. Viktigste forutsetninger for opretting av ANS/DA?

Viktig informasjon om denne formen av virksomhet:
- selskapet må være registrert i Norge og hovedkontoret av ANS må ligge i Norge
- deltakere oppretter en skriftlig selskapsavtale som definerer hvem som er ansvarlig i hvilket prosent for selskapets forpliktelser; selskapsavtale sendes til Enhetsregisteret sammen med registreringsdokumenter
- selskapet må ha minst 2 deltakere (ANS og DA)
- ingen regler om startskapital (DA)
- ingen regler om styret i selskapet
- selskapet skal meldes til registrering i Foretaksregisteret (det koster ca. kr. 2500)

5. Kan man bruke privat bil til formål forbundet med firmaets virksomhet (ENK) og ha fradrag for f. eks. drivstoff, osv?

Ja, det er mulig ? i et enkeltmannsforetak er det ikke avgjørende om at bilen er registrert som privat eller næringsbil.

I begge tilfeller kan en bil gå inn som et driftsmiddel i virksomhetens regnskap. Hvis man eier kun én bil, da er det best å fylle ut en kjørebok for å få alt dokumentert for fradrag. Kjøreboka må fylles ut hver måned med antall av kilometer kjørt for private formål og innen virksomhet. Reglene om privat bil i næring er gjeldende dersom bilen ikke skal brukes i mer enn 6000 km per år i næringen (dette beløpet er senere multiplisert med en tallkoeffisient, for at man skal kompensere for bilens driftskostnader, kostnader for drifstoff, reparasjoner osv.).

Bilen kan brukes i næring på to måter:

Metode 1 ? man kan bruke firmabil til private formål, man kan ha fradrag for drivstoff, kostnader for reparasjon, årsavgift, osv. Man betaler da to typer av skatt for en slik bil - anleggsmiddelsverdiavgift og skatt av fordelen hvis firmabil er brukt av ansatte privat.

Metode 2 - privat bil kan brukes til firmaets formål og fradrag er basert på antall av kilometer kjørt. Sats per km inkluderer fradrag for drivstoff, reparasjoner osv. I begge tilfeller bør man fylle ut en kjørebok.

6. Hvor mye koster det å ansette noen i Norge?

Det er to typer av kostnader relatert til ansettelse - faste og variable. Faste kostnader er hvor mye arbeidsgiveren må betale per en ansatt hver måned. Variable kostnader forekommer på forskjellige etapper av samarbeidet. De faste kostnadene er som følger:

1. Arbeaidsgiveravgift er en type skatt som arbeidsgiveren må betale fra lønnskostnader. Satsene varierer fra 0% til 14,1% og de avhenger av hvor i Norge bedriften er lokalisert. Sone I omfatter store områder som er tett bebygd i Norge og derfor er der satsen på 14,1% ikke uvanlig. Soneplasering for arbeidsgiveravgift - http://www.skatteetaten.no/en/Tabeller-og-satser/Arbeidsgiveravgift---soneinndeling/.

2. Feriepenger er en godtgjørelse som alle arbeidstakere har krav på. Feriepengerloven Kap. III § 10 sier at Arbeidstaker har rett til feriepenger fra arbeidsgiver med 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget. Dersom virksomheten er bundet av tariffavtale som gir fem ferieuker, er den ordinære satsen 12 prosent. Arbeidsgiver beregner feriepenger fra brutto lønn av arbeidstakere.

3. OTP - obligatorisk tjenestepensjon. Det må utgjøre minst 2 prosent av bruttolønn. Hver person som ansetter andre i Norge må betale OTP.

Faste kostnader er 14,1% + 10,2% + 2% = 26,3% av brutto lønn.

Variable kostnader er:

1. Yrkesskadeforsikring. Alle arbeidsgivere er forpliktet til å tegne yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Beløpet beregnes i forhold til yrkets risiko. Beløpet for ansatte som jobber på kontor er lavere enn for byggearbeidere. Beløpet kan variere mellom kr. 2000 til kr. 10000 årlig per ansatt. Yrkesskadeforsikring garanterer at pengene betalt av arbeidsgiveren er returnert, men arbeidsgiveren må ha en reserve til å bruke den når en ulykke inntreffer og den påløper kostnader som må være betalt i forbindelse med denne, f.eks for ambulanse, operasjon, osv.

2. HMS ? Arbeidsgiveren må ofte betale for HMS kurs til sine ansatte. Dette er ikke obligatorisk, men alle bedrifter må følge HMS regler. Den som leder virksomheten forplikter seg til å sørge for systematisk oppfølging av HMS regler i sin bedrift. Arbeidstilsynet kontrollerer at HMS-bestemmelsene overholdes og brudd på regelverket kan forårsake at myndighetene gir pålegg om å rette opp forholdet. Bedriften kan bli ilagt bøter hvis det er manglefulle rutiner. F.eks. ansatte som er utsatt for støy må ha på hørselsvern, ellers hørselsskader kan oppstå.

3. Andre kurs ? det er arbeidsgiveren som bestemmer om andre kurs. Det er verdt å vite at ufaglærte ansatte som lærer sin fag på arbeidsplassen lærer fra de andre ansatte som må redusere sin egen arbeidstid for å forklare oppgaver. Det er også de kostnadene som arbeidsgiveren betaler. Faglærte ansatte som bruker en del av sin arbeidstid for å lære andre, kunne ellers jobbe og utføre sine oppgaver tidligere!

4. Sykepenger. Fram til 16. sykefraværsdag er arbeidsgiveren pliktig til å betale sykepenger som er lik det beløpet som arbeidstakeren ville ha hatt som lønn i det samme tidsrommet. Fra og med 17. dag blir sykepengene utbetalt av folketrygden. Det er verdt å huske at utbetalte sykepenger er en del av arbeidsgiverens kostnader, den andre delen er verdien av arbeidet som arbeidstakeren ville ha utført. Er det 3 ansatte i et firma og en av dem blir syk, og ingen andre kan ta jobben hans, blir jobben hans ikke utført. Da taper arbeidsgiveren på to måter.

5. Regnskapsføring. Hvis du bruker tjenester fra en regnskapsfører, fører ansettelsen av nye personer til det at det blir flere arbeidstimer for regnskapsføreren. Alle dokumentene som bekrefter hvordan firmaet fungerer må være på plass. Alt må stemme overens i regnskapet. Forskjellen mellom regnskap for firmaet uten og med ansatte er ikke så veldig stor, men man må regne med betaling for 2-3 flere timer av timesats for regnskapsføring hvis man har ansatte. For eksempel, tar lønnskjøring og utarbeidelse av lønnslipper for ansatte en del tid hver måned.

6. Andre kostnader. Det kan være også ekstrakostnader for eksmpel for verneklær, bestilling av ID-kort til bygge- og anleggsnæringen. Kostnader for f.eks mobiltelefon kan øke dersom det kan være viktig å kontakte sine ansatte ofte i forbindelse med jobboppdrag. Noen ganger kommer det også kostnader i forbindelse med forskjellige avtaler, som man må tegne med f.eks. bistand av advokat.

Variable kostander kan regnes på månedlig basis. Det er trygt å regne med at de kan utføre ca. 5% av bruttolønnen til en ansatt.

Faste og variable kostnader utgjør tilsammen 31,2% over ansattes bruttolønn.

Det er viktig å huske at hver gang du utbetaler lønn til ansatte skal du foreta skattetrekk i lønnen. Hvor mye du skal trekke ser du på skattekortet som den ansatte leverer til deg.

7. Hvordan betaler man skatt i Norge?

Det er flere muligheter til å betale skatt. En av dem er betaling av forksuddsskatt. Skattekontoret beregner forskuddskatt fra beløpet av overskuddet som man deklarerer selv. Forskuddsskatten for selvstendig næringsdrivende betales fire ganger i året i like store terminer: Terminene har forfall 15. mars, 15. mai, 15. september og 15. november. Deklarer man overskuddet f. eks. den 20. mai, blir hele forskuddskatten delt i to terminer. Slik kan man beregne hvor mye man må betale på de enkelte terminene:

Forskuddsskatt = (forventet overskudd på f. eks. kr. 50.000) x 0,39

Du kan endre forskuddsskatten i løpet av året. Beregnet forskuddsskatt må betales selv om firmaet ikke har opptjent det deklarerte overskuddet. Manglende inntekter er ikke nok til å unngå å betale forskuddsskatt.

Det andre alternativet er å betale skatten etter at selvangivelsen er blitt levert.

Hvis personlig næringsdrivende ikke har betalt forskuddsskatt i løpet av året, det er mulig å betale skatt til Skattekontoret i april-mai, når Skatteetaten sender selvangivelsene for det tidligere året. I den nedre delen av dokumentet som heter Foreløpig beregning av skatt og avgifter kan du finne følgende informasjon: Vil du unngå rentetillegg på eventuell restskatt, må du betale tilleggsforskudd innen 31. mai. Fristen gjelder selv om du har fått utsettelse med innlevering av selvangivelsen. Eventuell innbetaling er frivillig. Ved betaling må følgende benyttes ? og her er det kontonr. og KID som må brukes.

Det er også en tredje mulighet ? betaling av skatt etter at skatteoppgjør er blitt levert. Skatteetaten sender skatteoppgjøret mellom 26. juni og 16. oktober. Dokumenter spesifiserer hvor mye restskatt man må betale for tidligere år. Denne muligheten har en ulempe ? du må betale renter i tillegg. Rentetillegget på restskatt er 1,08% i år 2012.

Enhver bedrift bør finne ut den beste måten til å betale skatt fordi det er en individuell sak.

8. Hvor lang tid tar det å opprette et firma i Norge?

Det tar fra fem dager til seks uker, avhenging av perioden når dokumentene er sendt til registeret. Vanligvis tar det kortere tid å registere et firma om vinteren enn om sommeren.

9. Hvis firmaet mitt mislykkes, må jeg bære kostnadene for sletting av det?

Det er gratis å slette et enkeltpersonforetak. Det er bare nødvendig å fylle ut og underskrive et skjema og sende det til Brønnøysundregisteret. Firmaet kan slettes hvis firmaet har ingjen gjeld og er fri for krav fra andre parter.

10. Når kan jeg utstede min første faktura?

Ifølge norsk lov kan man ikke drive en næringsvirksomhet før man får bekreftelse på det at firmaet er registrert i Brønnøysundregisteret. Bekreftelsen inneholder et norsk organisasjonsnummer til firmaet. Du kan først lage en faktura etter at du har opprettet en bedriftsbankkonto. Enhver faktura må inneholde bedriftens organisasjonsnummer.

11. Må jeg ha et norsk fødselsnummer for å oprette et firma?

Det er ikke nødvendig å ha et norsk personnummer for å søke om registrering av en bedrift. Det er faktisk mulig å starte registreringen av en bedrift uten å ha et D-nummer fra før. Hvis du er nettopp kommet til Norge og ønsker å drive en bedrift her, kan du søke om et D-nummer samtidig som du registrerer bedriften din. For å søke om D-nummeret, vil du trenge en bekreftet kopi av passet ditt. Det er norske myndigheter som kan bekrefte kopi av pass, f. eks. politi, norske ambassader i utlandet, osv.

12. Hvilke skatter må en selvstending næringsdrivende betale?

Selvstendig næringsdrivende ENK må betale følgende skatter

Det regnskapsmessige overskuddet i enkeltpersonforetaket beskattes med 28% Den beregnede personinntekten skattlegges med trygdeavgift 11 % Dette er til sammen 39% som man kan betale i form av forskuddsskatt.

Systemet fungerer slik:

Hvis du har nettopp startet et enkeltpersonforetak, skal du melde fra til skattekontoret om hvor mye overskudd eller underskudd du regner med å få i løpet av det første året. Skattekontoret beregner din forskuddsskatt ut fra dette. Beløpet, som du må betale, deles på fire like store terminer, med de følgende frister ? 15. mars, 15. mai, 15. september, 15. november. Etter hvert skatteår må du levere en næringsoppgave som viser det overskuddet eller underskuddet som skal føres inn i selvangivelsen til personen eller selskapet, på samme måte som de andre skattepliktige inntekter og fradragsberettigede utgifter. Har du betalt for mye skatt får du beløpet til gode betalt på kontoen din mellom 26. juni og 16. oktober. Hvis du har betalt for lite, må du betale restskatt, vanligvis delt i to terminer, f.eks i august og i oktober.

En annen avgift som en selvstendig næringsdrivende må betale, er differansen mellom inngående og utgående Merverdiavgift (MVA). Dete gjelder ikke alle typer bedrifter, f.eks. banktjenester, forsikring er fritatt fra beregning av merverdiavgift av sin omsetning. Firmaer fra f.eks byggebransjen må beregne MVA med alminnelig sats, dvs. 25%. Bedriften er registrert i Merverdiavgiftregisteret og utarbeider MVA oppgaver når omsetning og uttak har oversteget kr. 50.000 i en periode på tolv måneder. Før firmaer blir registrert i Merverdiavgiftregisteret, er fakturaer laget uten MVA, fakturaer må inneholde netto verdi av varer eller tjenester og MVA med riktig sats.

De ovennevnde skatter og avgifter betales av alle firmaer, men firmaer som har ansatte betaler også arbeidsgiveravgift som i de fleste kommuner er 14,1% beregnet fra ansattes bruttolønn.

13. Hvordan starter man en bedrift i Norge?

1. Du kan gå til nettsiden til Brønnøysundregistrene og finne skjemaer for registrering, laste ned blankett (f.eks Forenklet registermelding ? blankett for enkeltpersonforetak) fylle det ut (veiledningen til blankett er på den samme side http://www.brreg.no/blanketter/enk_last_ned.html), skrive ut det utfylte skjemaet, underskrive det og sende til Brønnøysundregisteret. Du kan også velge elektronisk registrering via altinn.no hvis du har et norsk personnummer.

2. Ventetiden er ofte mellom fem dager og tre uker, avhenging av når i året firmaet blir registrert. Bekreftelse av registrering sendes til adressen som er oppgitt i registreringsmeldingen. Hvis man søker om et D-nummer sammen med registrering av firma, får man 2 brev ? ett med bekreftelse av firmaregistrering, og det andre med bekreftelse av tildeling av et D-nummer.

3. Opretting av en bedriftskonto i en bank. For å oprette bedriftskontoen, må man gå til banken med bekreftelsen av firmeregistrering. Utenlandske kunder, som ikke har norsk bankkonto fra før, må vanligvis også fremvise pass og bekreftelse om tildelt D-nummer. Kontonummeret tildeles og man har alt som er nødvendig til å lage fakturaer.

4. Deklarasjon av overskudd til Skattekontoret. For å betale forskuddsskatt må man deklarere hvor mye overskudd fra bedriftsaktivitet man forventer. Dette kan gjøres elektronisk på altinn.no. Har du ikke mulighet til å bestille et skattekort elektronisk, kan du bestille det på papir. Blanketter kan lastes ned fra http://skatteetaten.no/Skjemaer/Soknad-om-endring-av-eller-krav-om-skattekortforskuddsskatt/ . Blanketten fylles ut og leveres til skattekontoret.

5. Bedriften fungerer uten å være registrert i MVA registeret fram til den har avgiftspliktig omsetning på kr. 50 000 i løpet av en periode på tolv måneder. Da er det nødvendig å søke om mva-registrering. Man kan søke på papir ved å fylle ut, skrive ut og underskrive skjemaet fra http://www.brreg.no/blanketter/merverdiavgift.html, eller benytte elektronisk registermelding på altinn.no. Det er nødvendig å sende i vedlegg fakturaer som bekrefter at på kr. 50 000 er nådd. Etter dette kommer det en bekreftelse av registrering i Merverdiavgiftsregisteret og firmaet må sende omsetningsoppgaver annenhver måned.

14. Hvordan registerer man ansatte? Hvordan og hvor ofte betaler man skatt fra ansattes lønn?

Det skal alltid inngås en skriftlig arbeidsavtale når man ansetter noen. Utenlandske arbeidstakere som ønsker å jobbe i Norge trenger som hovedregel oppholdstillatelse. Statsborgere fra land som EU/EØS/EFTA trenger ikke søke om oppholdstillatelse, men skal i stedet registrere seg. Dette kan gjøres på UDIs nettsider. Arbeidstakere må skaffe seg skattekort for å få utbetalt lønn med riktig skattetrekk. Alle arbeidsgivere plikter å rapportere opplysninger om sine ansatte til NAV Aa-registeret. Arbeidsgivere i Norge betaler arbeidsgiversavgift som er 14,1% fra brutto lønn i sone 1. Arbeidsgiversavgift betales hver 2. måned.

15. Jeg er arbeidstaker og jeg vil gjerne ha en egen bedrift (nettbutikk). Skal jeg ha noen faste avgifter i tillegg?

Som selvstendig næringsdrivende betaler du:
- inntekstskatt 28% (evt. toppskatt hvis personinntekten overstiger fastsatt fribeløp)
- trygdeavgift 11%
- MVA (differanse mellom inngående og utgående Merverdiavgift)

16. Hvilke krav må man oppfylle for å drive hudpleiesalong?

For å drive virksomhet av denne typen, man må ha tillatelse fra kommunen hvor den skal opprettes. Det er strenge krav angående hygiene. Detaljer kan du finne her: http://www.lovdata.no/cgi-wift/ldles?doc=/sf/sf/sf-19980506-0581.html

17. Jeg driver et enkeltpersonforetak i Norge. Må jeg betale noen penger i tillegg til forskuddsskatt eller trygdeavgift for å få pensjon i Norge? Trenger jeg å henvende meg til et firma som driver med dette?

Trygdeavgiften som du betaler som innehaver av et ENK er på 11%. Du kan finne informasjon om dine pensjonspoeng på Skatteoppgjøret ditt.

18. Mannen min driver et enkeltpersonforetak. Han oprettet det for 1,5 måneder siden. Han jobber 5 dager i uka og har vært syk i det siste. Hvilke regler gjelder hvis han skal gå på en sykemelding?

Personlig næringsdrivende har krav på sykepenger f.o.m. 17. dag av sykefraværet. Sykepenger er 65% av gjennomsnittlige inntekter fra næringsvirksomhet i de siste 3 årene. I hans tilfelle blir det 0.

19. Hvor kan man finne informasjon om import til Norge?

Her kan man finne informasjon om og fra Tollvesenet om blant annet import av biler og andre varer: http://toll.no/templates_TAD/MainSubject.aspx?id=18&epslanguage;=no

20. Jeg har et enkeltmannsforetak som driver med transporttjenester. Til dette bruker jeg min privat bil. Kan jeg ha et kort for bedriftskunder hvis bilen min ikke er registrert på firmaet? Kan jeg betale for driftstoff fra bedriftskontoen? Dette er en midlertidig løsning, jeg planlegger å kjøpe en firmabil snart.

Du kan ikke ha bedriftskort. Hvis du ikke har egen bil kan du bruke utleid bil. Du kan betale for privat bil max. 6000 km per år x kr. 4,05 (satsen for bilgodtgjørelse fom. 1.1.2013). Du må bruke kjørebok for å registrere alle reisene dine. Når du har firmabil, skal regnskapet se annerledes ut og det skal være avhengig av hvor mange biler du har og hva slags skilt de har (for biler med grønne skilt betaler man lavere avgift).

21. Hvordan bruker man kjørebok? Er det nødvendig å samle på alle kvitteringer for driftstoff?

Du fyller inn dato, formål med reisen, antall av kilometer. Det er ikke nødvendig å samle på kvitteringer.

23. Det kreves at et ENK navn må inneholde etternavnet til innehaveren. Kan jeg bruke et forkortet navn til firmaet på f.eks. visittkort, reklame, og bruke fullt navn med etternavnet kun i ofisjelle dokumenter?

Ja, du kan bruke et forkortet navn hvis du vil.

24. Hvilket nummer skal ha den første fakturaen som er utstedt i det påfølgende året? Er det endringer som gjelder et kundenummer?

Fakturaer må ha et påfølgende nummer som kommer rett etter det nummeret som ble brukt på den siste fakturaen i det forrige året. Hvis den siste fakturaen i det forrige året hadde nummer n, skal den første fakturaen i det nye året ha nummer n+1. Kundenumre blir de sammme som i det forrige året.

25. Jeg har et firma i Norge og har et spørsmål i forbindelse med det: Hva kan jeg beregne som firmakostnader? Kan jeg ha et bedriftsabonnement for telefon og beregne utgiftene for telefon som kostnader?

Alle kostnader som er direkte knyttet til bedriftsaktiviteter beregnes som bedriftskostnader ? hvis du må ringe til kundene dine i forbindelse med din jobb, da er telefonutgifter regnet som bedriftskostnader.

26. Jeg har telefon med bedriftsabonnement. Trenger jeg å ha oversikt over hvilke samtaler var i forbindelse med firmaaktiviteten min og hvilke som var private, eller er det slik at alle utgifter blir regnet som kostnader?

Ikke alle utgifter er regnet som kostnader. Detaljert kostnad er regnet på basis av instruksjoner fra Skatteetaten. Det er en formel for å utregne det.

27. Kan jeg ha et firma i Norge hvis jeg er fra Polen?

Ja.

28. Er det et krav for periodiske helsekontroller som er betalt av arbeidsgiveren?

Det er avhengig av hvor du jobber. Noen er arbeidsgivere gir refusjoner på helsekontroller, men ikke oftere enn en gang i året. Det er stillinger som ikke krever slike kontroller.

29. Jeg trenger en liste over bransjer i Norge.

Brønnøysundregisteret tildeler næringskoder basert på næringsgrupering fra Statistisk sentralbyrå )(SSB) Næringskoder finner du her: www.ssb.no/a/publikasjoner/pdf/nos_d383/nos_d383.pdf

30. Hva er løyvekurs? Hvordan å fulføre det?

Løyve er en godkjenning for å drive yrkestransport av gods og person. Søknad om løyve sendes til fylkeskommunen (eller Oslo kommune) der virksomheten er hjemmehørende. Du kan lese mer om løyve her: http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/tema/yrkestransport/loyver.html?id=444316

31. Må jeg ha et eget firma for å utstede fakturaer? Jeg er ikke ansatt men har skattekort, osv.

For å utstede fakturaer må man ha organisasjonnummer, det vil si at enheten må være registrert i Brønnøysundregisteret. Du kan oprette enkeltmannsforetak. Opretting av ENK er gratis og regnskapet under omsetningen av kr. 50.000 per år er veldig enkelt.

32. Hva skal fakturaen utstedt av et utenlandsk selskap til et norsk selskap inneholde? Jeg er hovedsakelig interessert i MVA.

Utenlandske firmaer driver sin aktivitet i Norge med lignende regler som norske firmaer. Årlig omsetning over kr. 50 000 er basis for registrering i Merverdiavgiftregisteret. Utenlandske næringsdrivende som har omsetning av varer og tjenester i Norge uten å ha forretningssted eller hjemsted her, skal registreres ved representant. Ved registrering ved representant får utlendingene de samme rettigheter og plikter som følger av vanlig registrering i Merverdiavgiftsregisteret. Representanten må ha hjemsted eller forretningssted i Norge. Både den utenlandske næringsdrivende og representanten skal underskrive Samordnet registermelding del 2. Representantens navn og adresse må fremkomme på salgsdokumentet.

33. Hvilke krav er det for a få et lån for etablering av egen bedrift?

Det er oftest et krav for å låne i bank at du kan legge fram en forretningsplan og tilfredsstillende sikkerhet. Hvis du ikke har bra sikkerhet, er det nesten umulig å få banklån.

34. Jeg utsteder fakturaer hvor prisen er delt i to: en del er pris for byggetjenester og den andre for materialer. Hvordan skal jeg oppgi kostnader av materialer som jeg kjøper for en gitt prosjekt for å unngå betaling av skatt to ganger ? en gang da jeg kjøper materialer i butikk og en gang da en kunde betaler meg for materialer?

Det kan være to poster på fakturaen:
- netto beløp for byggetjenesten
- beløpet for materialer ? her er det avhengig om du vil tjene på materialer eller ikke. Dersom du skriver det samme beløpet for materialer som du betalte da du kjøpte dem, vil kunden betale deg det samme beløpet og dine kostnader og inntekter for salg vil være like. Hvis du vil tjene på materialer, kan du oppgi et større beløp på materialer. Din bedrift må være i Foretaksregisteret i en slik tilfelle.

35. Jeg utfører tjenester for privatpersoner og for bedrifter. Noen kunder betaler ikke innen fristen. Hvordan sender man purringer og gebyr for en forsinket betaling? Hvordan regner man dette?

Man sender purring 2 uker etter betalingsfristen for faktura er utløpt. Maksimal sats for gebyr på purrenota pr. 1. januar 2013 er kr. 63. Betalingsfristen er på 14 dager.

Før en faktura kan sendes til inkasso, må kreditor eller inkassator sende et inkassovarsel.
Man kan velge om man vil sende en purring først og så et inkassovarsel, eller om man vil sende inkassovarsel direkte 14 dager etter at fakturaen har forfalt til betaling.
Inkassovarselet må være godt merket med at det er et inkassovarsel og skal ha en betalingsfrist på minst 14 dager. Det må også opplyses om hva kravet gjelder og beløpets størrelse. Maks sats for purregebyr på inkassovarsel er pr. 01.01.2013 kr. 63.

36. Kan jeg ha skatteklasse 2 selv om jeg er selvstendig næringsdrivende?

Ja, man kan være selvstendig næringsdrivende og ha skatteklasse 2.

37. Er det et brutto inntekt som ikke er skattepliktig i ENK?

Firmaer kan trekke fra virksomhetsrelaterte kostnader så det er overskudd som er viktig. Skatteetaten skal beregne skatt ut fra dette overskuddet. Minstefradrag er et ubeskattet beløp men dette gjeder bare for de ansatte.

38. Hva er Innskuddspensjon?

Innskuddspensjon er forbundet med alderspensjon. En innskuddsordning betyr at arbeidsgivers utgift til pensjonsordningen vil være fastsatt, mens pensjonens størrelse vil avhenge av hvor mye som er betalt inn og avkastningen på innskuddet. Ved innskuddsordning må minimum to prosent av lønnen settes i pensjonsfond, men bedriften kan velge en bedre ordning og de ansatte kan bidra med egen sparing innen visse grenser.

Her kan du lese mer:
http://www.nordea.no/Bedrift/Pensjon+og+liv/Tjenestepensjon/Innskuddspensjon+ITP/404214.html

39. Hvordan kan man nedlegge et foretak midlertidig?

Man må varsle Skatteetaten at det ikke forventes noe overskudd og utregistrere foretak fra Merverdiavgiftregisteret.

40. Jeg er selvstendig næringsdrivende men betaler ikke noen tilleggsforsikring. Jeg jobbet tidligere i et norsk firma og hadde grunnforsikring der. Må jeg betale hvis jeg blir innlagt på et sykehus?

Man betaler i Norge en egenandel for en legetime. I sykehus det er avhengig av lengden av opphold. I noen tilfeller betaler man ikke i det hele tatt hvis man er medlem i Folketrygden.

41. Hva er timesatser i forskjellige bransjer?

Snekring, muring, ferdigstilling av bygninger ? ca. 250 kr./t ? lavest timepris, 300 ? 350 kr./t ? standard timepris.
Elektriske installasjoner ? ca. 1000 kr./t.
Rørlegging ? ca. 600 kr./t.
Renholdtjenester ? 250 ? 350 kr./t.
Bilservice ? ca. 1000 kr./t.
Disse satsene er ekskludert MVA.